• خلاء طراحی لباس برای مردها و نوجوانان
    یک طراح لباس و استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت تدوین بحث طراحی لباس برای همه بخش های جامعه از نبود طراحی لباس برای نوجوانان و مردان گله کرد و گفت:  تا کنون لباس استاندارد برای مردها کت شلواربوده است و ما هیچ طرح دیگری برای پوشاک مردانه نداریم. در همین زمینه هم به کار بیشتر بر روی یقه وبرش  کت شلوارهای مردانه نیاز داریم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب