• پدر جان مراقب باش زمین نخوری
    سقوط یکی از شایع ترین حوادثی است که در دوره سالمندی ممکن است برای افراد اتفاق بیفتد و البته براحتی هم قابل پیشگیری است. با این حال، خیلی ها به اشتباه تصور می کنند در این مورد کاری از دستشان ساخته نیست و با همین باور پیش می روند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب