• تائید خبر اخراج ۴۷ هزار زن، پس از مرخصی زایمان!
    اخراج ۴۷ هزار زن، پس از مرخصی زایمان، آمار بودی که برخی از رسانه ها به نقل از معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی منتشر کردند. خبری که البته سازمان تامین اجتماعی می گوید، مربوط به سال ۹۲ است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب