• برخورد با علی مطهری مایه بدبدختی است
    حسین حاج رضایی، فرزند شهید طیب حاج رضایی در دیداری با علی مطهری، با اظهار ناراحتی از وقوع حادثه شیراز برای مطهری، آن را مایه بدبختی و تأسف توصیف کرد و افرود: از سال 57 تا 94، ما اینقدر سقوط فکری داشته ایم و به جایی می رسیم که به فرزند شهید مطهری حمله می کنند و عده ای هم در تربیون های رسمی از اهانت کنندگان حمایت می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب