• وثیقه مرتضوی ٣ میلیارد اضافه شد
    قرارهای مرتضوی دوباره افزایش یافت. بازپرس شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای مرتضوی قرار مجرمیت صادر کرد و سه میلیارد تومان دیگر به قرار قبلی مرتضوی در پرونده تأمین  اجتماعی اضافه کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب