• مدیریت به شیوه سامسونگ یعنی این!
    این مقاله بیان سرگذشت و زندگینامه رئیس هیئت مدیره گروه سامسونگ، لی کان هی، نیست بلکه گام های مورد نیاز را برای ایجاد تحول در رهبر و بنگاه تحت مدیریت او، توضیح می دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب