• چرا بنفش نمی پوشید؟
    نگاهی به کمدتان بیندازید، قول می دهم کمترین رنگی که میان لباس های رسمی  و نیمه رسمی وجود دارد، بنفش است. لباس های بنفش شما از یک بلوز، تاپ و... فراتر نمی رود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب