• جرایم غیرقابل گذشت را بشناسیم
    قصاص همان مجازات اصلی جنایت های عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. برای مثال اگر کسی مرتکب قتل عمدی شود، مجازات عمل او قصاص است و همان طور که جان دیگری را گرفته، جان خود را نیز از دست خواهد داد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب