• توانایی مردان در مقابل چشم زنان چقدر است؟!
    نتایج مطالعات جدید نشان می دهد مردان نمی توانند احساسات زنان را از چشمهایشان بخوانند. این بررسی ها حاکی استتوانایی مردان در خواندن احساسات همجنسان خود از چشم هایشان دو برابر توانایی آنها در خواندن احساسات زنان است.  
  • چهار گیـاه تقـویـت کنـنـده میل جنسـی
    عوامل مختلفي  از جمله مسايل روحي رواني، نوع تغذيه، تحرك، شرايط آب وهوايي، سن، بسياري از داروها و بعضي از بيماري ها مي توانند در كاهش يا افزايش ميل جنسي در مردان و زنان تاثيرگذار باشند. بسياري از گياهان نيز با توجه به مواد موجود در آنها مي توانند براي كاهش يا افزايش اين ميل موثر باشند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب