• اندازه انگشت دست راست، شاخص باروری مردان!
    نتایج نشان داد که نسبت انگشت اشاره و حلقه به طور معکوس سهم حجم بیضه یک مرد بالغ را تعیین می کند، به این معنا که داشتن انگشت حلقه کشیده تر با داشتن بیضه بزرگ تر در ارتباط است و بر عکس. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب