• توهم لیست مشایی!
    مشایی نیست اما نامش هنوز در رسانه های کاغذی و مجازی هست؛ مشایی نیست اما حامیانش هر روز از او می نویسند و می خواهند نامش را زنده نگه دارند. 
  • روایتی از درخواست عجیب اسفندیار مشایی
    زهرا شجاعی داستانی جالب از اولین جلسه احمدی نژاد در کابینه که طبیعتا با وزرای کابینه خاتمی بوده است، نقل کرده است که شنیدنی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب