• خطرات و مضرات آفتاب گرفتن
    تابستان، فصل دریا رفتن و آفتاب گرفتن در سواحل زیبا ی شمالی كشور است. همین مسأله بسیاری را وسوسه می كند كه دل را به دریا بزنند اما، بیشتر آنها از خطرات و مضرات آفتاب برای پوست بدن خود آگاه نیستند، در این مقاله برخی نكات ایمنی در این زمینه مرور شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب