• مدشدن خطرناکترین شکل بخشش درایران
    خبر آنلاین: حکم الهی قصاص، حق شرعی و قانونی هر مسلمانی است که عزیزش را به ناحق از دست داده، رنج کشیده، داغ دیده و کمرش را به سختی راست کرده است. اما بخشش بعد از اعدام، تصمیمی است که اگرچه سخت گرفته شده اما دیر گرفته شدنش توالی خطرناکی را از جریحه دار شدن احساسات جامعه تا آسیب های جسمی و روحی متهمی که یک بار مرگ را به چشم دیده و ناباورانه از آن گریخته رقم می زند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب