• مقصر حادثه پرواز مرگ مالزی مشخص شد
    ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی ضمن دفاع از خطوط هوایی این کشور، شرکت بوئینگ را به دلیل ساخت تجهیزات ارتباطی که به سهولت قابل غیرفعال شدن هستند مقصر حادثه هوایی این کشور معرفی کرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب