• کارهایی که 4 ماه قبل از ازدواج باید انجام داد
    اگر مراسم تان مفصل است و موسسه ای آن را برگزار می کند از همان ابتدای عقد قرار داد منوی شما تعیین می شود اما در صورتی که خودتان می خواهید شام مراسم را به یک موسسه تهیه غذا سفارش دهید به آشپزخانه آنها بروید غذا را امتحان کنید و در صورت پسندیدن با آنها قرار داد ببندید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب