• شاعری که مقهور سیمین بهبهانی نمی شود!
    " سیمین بهبهانی شعر «دوباره می سازمت وطن» را نه به قصد خواندن "داریوش" اقبالی که در اسفند 1360 – یعنی 33سال پیش- سرود و به بانوی قصه فارسی- سیمین دانشور- تقدیم کرد".

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب