• روبات پرنده با توان راه رفتن
    طراحان، روباتی طراحی کرده و ساخته اند که می تواند با پرواز بر فراز مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی، از آنها اطلاعات جمع آوری کند. ضمن اینکه این روبات پرنده، بر روی آوارهای بازمانده از حوادث طبیعی نیز می تواند به روشی خاص، راه برود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب