• منع مردان از ازدواج مجدد، انکار قرآن است
    معاون فرهنگی قوه  قضائیه با بیان این که هیچ قانونی نمی تواند به طور کلی آن چیزی را که شرع گفته است منع کند گفت: هیچ قانونی نمی تواند بگوید ازدواج دوم یا سوم ممنوع است زیرا اگر آن را انکار کند قرآن را انکار کرده.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب