• چرا فرانسه مهد توهین به ادیان است؟
    رئیس جمهور در فرانسه می تواند به شهروندان توهین کند ولی توهین شهروندان به او جرم است. این گونه استثناها و محدودیت های انتخابی و ابهام ها قانون آزادی بیان فرانسه را آسیب پذیر کرده است و رنگ و بوی جانبداری سیاسی به خود گرفته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب