• موج بیداری اسلامی از اروپا در مخالفت با پگیدا
    دهها هزار نفر از مردم آلمان درمخالفت باجنبش ضد اسلامی «پگیدا» تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات که از ادیان و گروه های مختلف بودند، هر گونه اسلام ستیزی و تبعیض نژادی و مذهبی را محکوم کردند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب