• در 5 مورد زیر هرگز با دیگران صحبت نکنید
    در دنیایی شگفت انگیز اما دورو و زیرك زندگی می كنیم. گاهی بهتر است زبان خود را بسته نگهدارید و با مردمی كه با شما صحبت می كنند فقط یك لبخند بزنید و درمورد موفقیت ها و خوشبختی خود به اندازه كافی زیركی و زرنگی داشته باشید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب