• ویژگیهای یک مدیر محبوب و مقبول
    در نظام مدیریتی نوین فاکتورهای مهمی در موفقیت یک مجموعه دخیل است که از جمله این فاکتورها وجود شخصی مدیر و مدبر در راس مجموعه به عنوان گرداننده و هماهنگ کننده امور می باشد. تعیین سیاستهای کلی شرکت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و راهبری و هدایت افراد تحت امر از وظایف اصلی رئیس می باشد. هرچقدر یک سیستم وسیع تر باشد به همان نسبت مسئولیتهای مدیران افزایش می یابد.  
  • 6 شرط اصلی موفقیت در مراحل مختلف زندگی
     شش شرط اساسی راه های موفقیت را داشته باشید تا راه برایتان هموارتر شود    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب