• قرمز، مُد بهار و تابستان 2015
    پوشیدن رنگی چنین صریح و آشکار شاید به نظر بسیاری مشکل و غیرممکن باشد، اما از سوی دیگر پیچیده نبودن این رنگ باعث شده است که رنگ قرمز واقعی با هر رنگ پوستی براحتی هماهنگ شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب