• مگس ها هم می ترسند!!
    محققان با بررسی مگس های میوه به نتایجی در مورد احساس ترس آن ها دست یافتند. آن ها فهمیده اند که مگس ها از برخی اتفاق ها بیشتر می ترسند و حواسشان هم پرت می شود!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب