• نظر مطهری درباره سخنان میرحسین موسوی
    مطهری گفت: اینکه ایشان (میرحسین موسوی) محاکمه را پذیرفته است، یک گام به پیش است. این دادگاه طبق قانون اساسی باید علنی باشد و قاضی آن هم باید عادل و باتجربه باشد به طوری که این تلقی ایجاد نشود که حکمش از قبل معلوم است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب