• بازیگر خانومی که راننده تاکسی شد!!
    مینو شیخیان ۲۵ سال از عمر خود را به تناوب در کشورهای مختلف گذرانده است و حالا تفاوت کشورها را باهم خوب می شناسد. توی تاکسی اش هم همیشه اخبار را دنبال می کند و برای خودش در مسائل سیاسی و اجتماعی صاحب نظر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب