• ناآگاهی جنسی تاوان سنگینی دارد
    در مورد آموزش و آگاهی جنسی به کودکان و نوجوانان نظرات متفاوتی وجود دارد. گروهی بر این باورند که داشتن آگاهی جنسی موجب عملکرد بهتر درخصوص مسائل جنسی، چه در بعد فردی و چه اجتماعی می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب