• نخستین پیوند نخاع
    جراحی ترمیم ضایعه نخاعی و احیای آن، نخستین بار با روش «کاشت سلول های بنیادی» در چین انجام شد. «پس از نخستین جراحی، ما با کمک «الکتروفیزیولوژیک»، به طور کامل محل آسیب دیده را که ۸ / ۲ (دو و هشت دهم) سانتی متر بود، بریدیم و به جای آن، اسنت قرار دادیم.»

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب