• تبعات کم‌توجهی به بازنشستگان
    متاسفانه بازنشستگان در ساختار اجتماعی ایران به عنوان بازوی فکری سازمانی که در آن کار کرده اند، محسوب نمی شوند و پس از بازنشستگی به نوعی رها می شوند. مردان فشار ناشی از بی تفاوتی ساختار به آنها را در نهاد خانواده خالی می کنند و همسر نخستین کسی است که در معرض برخورد قرار می گیرد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب