• داعش چگونه حقوق می‌دهد؟
    شگفت انگیز است که نظام اقتصادی داعش بسیار کارآمدتر از سیستمي است که اقتصاد کشورهای منطقه را مدیریت مي کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب