• مرگ تدریجی خزر
    دریای خزر بزرگ  ترین پیکره بسته آبی در زمین است و نبود هر ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها آن را به یک زیست بوم ویژه تبدیل کرده است. اما این ویژگی های منحصر به فرد سبب آسیب  پذیری بیشتر آن مقابل عوامل خارجی نیز شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب