• شش درسی که نوابغ به ما یاد داده‌اند
    ذهن نابغه ای را فرض کنید که در حال طراحی یک وسیله مافوق صوت است؛ دانشمندی را فرض کنید که تاریخ فضا را می نویسد یا بینایی را به افراد نابینا بازمی گرداند. افراد نابغه چه درس هایی به ما می دهند؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب