• مرگ نوزاد 5 ماهه بر اثر شکنجه
    ساعت 22:30 دوشنبه به قاضیایلخانی بازپرس جنایی تهران خبر رسیدکه نوزاد 5ماهه ایدریکی از بیمارستان هایکودکان به طرز مرموزیجان باخته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب