• شایعات مربوط به نوشابه واقعی است؟
    این درست است که می گویند اسید نوشابه به قدری قوی است که می توان با آن جرم موتور و باتری ماشین و سرویس بهداشتی را زدود و آن را جایگزین جرمگیر و وایتکس کرد؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب