• لطفا در تابستان پیلینگ نکنید
    نتایج پیلینگ قابل پیش بینی و تضمین نیست. گاهی پاسخ بسیار عالی است و گاهی هم هیچ گونه تغییر ظاهری ایجاد نمی شود چون نتیجه به نوع و رنگ پوست بستگی دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب