• سناریوهای دولت برای تعیین تکلیف قیمت نان
    اگرچه دولت افزایش قیمت گندم، آرد و نان را تا پایان خردادماه امسال به تعویق انداخته اما دو سناریوی پرداخت یارانه به نان یا پرداخت یارانه به گندم و آرد روی میز دولت در حال بررسی است. در این میان، البته برخی نانوایان نیز به طور خودسرانه به افزایش قیمت نان اقدام کرده اند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب