• دردسرهای زندگی با همسر «خاص»
    زندگی مشترک با یک فرد تحصیلکرده، روشنفکر و خاص دردسرهایی دارد. آدم های خاص همان طور که خودشان هم عقیده دارند با بقیه متفاوت اند و نمی توانید انتظار داشته باشید با آنها طبق قواعد زندگی دیگران، زندگی کنید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب