• ورزشی سنتی که هیجانش مرز ندارد
    هیچ اصلی برای ثبت نام بازیکنان وجود ندارد. هرکس می تواند با اسبش به میدان داخل شده و بازی نماید. رسم چنین است که پیش از روز برگزاری بازی بزکشی گوساله یا هم بز بزرگ را حلال کرده سر و دست و پاهایش را از زانو و آرنجش قطع می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب