• ورود ایران به فضای جدید در توسعه فناوری ماهواره
    رئیس شورای عالی صاایران با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ملی "فجر" گفت: فضای کلی فناوری ها و زیر سامانه ها برای ماموریت فضایی و ماهواره در ماهواره فجر اثبات شد و وارد فضای جدیدی در توسعه فناوری ماهواره شدیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب