• بازنشستگان و وضعیت بازنشستگی
    در شرايطي که قدرت خريد حقوق هاي بازنشستگي در برابر حداقل هزينه زندگي، سال به سال، بلکه روز به روز رنگ مي بازد، بازنشستگي و تأمين اجتماعي مفهوم خود را از دست داده و سالمندان همچون گذشته به فرزندان خود متکي خواهند شد، که اين يک پسرفت اجتماعي و در تناقض آشکارا با فلسفه تأمين اجتماعي است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب