• تحریم های روسیه علیه آمریکاواتحادیه اروپا
    رئیس جمهور روسیه در پاسخ به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور، برخی تحریم ها را علیه آنها تدوین کرد، پوتین تاکید کرد، روسیه درباره شرکت هایی که در فدراسیون روسیه، از جمله بخش انرژی فعالیت دارند اقداماتی اتخاذ خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب