• تمام آنچه باید از ویروس سرخک دانست
    اگر کودکی را مرور کنید واقعیت هایی را به یاد می آورید که مردم براساس آن، بیماری سرخک را مهلک و کشنده نشان می دادند و به نوعی آن را یکی از عفونی ترین بیماری های شناخته  شده در انسان معرفی می کردند. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب