• ۱۴ ویژگی انسان های نرمال
    روان پزشکان به که می گویند نرمال؟ اخلاق بخش عمده ای از پیکره نرمال بودن را تشکیل می دهد. اخلاق، انسان را وادار به پیروی از برخی باورهای ارزشی و متعالی می کنند. ما در روان شناسی، انسان را مظهر تعالی خداوند می دانیم. یعنی ایمان به خداوند، ایمان به ارزش ها، ایمان به مقدسات تعریف شده که بخشی از آن به مقدسات و ارزش های متعالی برمی گردد ..

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب