• فرق اشتها و گرسنگی
    یک متخصص تغذیه درباره اشتهازدایی بعضی افراد گفت: مکانیسم اشتها عوامل زیادی دارد که بخشی از آنها جنبه فیزیولوژیک و برخی دیگر جنبه روحی روانی دارند و باید دو مفهوم گرسنگی و اشتها را جدا از هم در نظر گرفت.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب