• ماجرای آب معدنی دماوند دقیقا چه بود؟
     حرف و حدیث های مربوط به شرکت آب معدنی دماوند ظاهراً تمامی ندارد: عدم انطباق نمونه های مورد آزمایش با ضوابط سازمان غذا و دارو، انتشار اسناد مربوط به آلودگی آب معدنی این شرکت توسط وزارت بهداشت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب