• پروژه "D-۶" روسیه در اعماق زمین
    اتحادیه جماهیر شوروی در زمان جنگ سرد یکی از مرموزترین و بسته ترین کشورهای دنیا بوده است .در اعماق خاک های این کشور تعداد بسیاری از ساختمان های مخفی و پایگاه های مختلف ساخته شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب