• پورمختار: اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود
    پورمختار گفت: اسامی بدهکاران بانکی را دسته بندی کرده ایم و بسیاری از آنها آمدند و در توافق با بانک ها همکاری کردند و قضیه حل شد اما اگر در ادامه شاهد باشیم که این بدهکاران بانکی همکاری خود را کاهش داده و اقدام عملی نکنند اسامی شان را اعلام می کنیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب