• ایران شریک ما در پیروزی غزه است
    محمودالزهار گفت: ایران هزینه هایی کرد که سبب ثبات دولت مقاومت، اقدامات نظامی و فناوری پیشرفته شد، بنابراین شریک این پیروزی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب