• پاسخ به ۵ سوالی که برایتان جالب است…!
    همانطور که می دانید تنها پشه ماده نیش می زند، البته دلیلش دشمنی نیست. او برای تولید مثل به خون نیاز دارد. پشه ماده برای انتخاب قربانی خود ابتدا حسگرهای خود را به کار می گیرد تا شکارش را پیدا کند. این حسگرها روی دو شاخک و سه جفت پایش قرار دارند........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب