• چغاله‌بادام ‌را نشسته نخورید
     از آنجا که اطمینان چندانی درخصوص آب مورد استفاده توسط دست فروشان برای تازه نگاه داشتن چغاله بادام وجود ندارد، این نوبرانه بهار را نشسته نخورید.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب